Võ Thần Vô Song

Võ Thần Vô Song

Khai mở máy chủ mới S4 - Tào Tháo

Quý vị Chúa công thân mến, Anh Nhi quyết định khai mở máy chủ mới Tào Tháo. Khai mở máy chủ mới cùng chuỗi sự kiện hấp dẫn. Gia nhập server mới sẽ được khai mở vào 18:00 ngày 12/09/2018 quý vị Chúa công hãy tham gia ngay hôm nay.

1. Sự kiện nạp lần đầu x2
Thời gian: Vĩnh viễn 
    - Lần đầu nạp được x2 giá trị KNB. Nạp càng nhiều thưởng càng lớn
    - Ví dụ: Chúa công nạp 10.000 KNB lần đầu sẽ được nhận thêm 10.000 KNB giá trị x2 và các món quà nạp lần đầu hấp dẫn khác nữa

2. Quà đăng nhập 30 ngày
Thời gian: Trong vòng 30 ngày từ khi mở server.
Đăng nhập mỗi ngày được nhân quà đăng nhập hàng ngày trong vòng 30 ngày!

3. Quà cấp độ
Thời gian: Vĩnh viễn
Nội dung: Người chơi đạt cấp sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng
- Cấp 10: Lệnh quét x20, KNB x100, Thuốc Exp-Vừa x10
- Cấp 20: Đùi gà x5, KNB x150, thuốc exp_Vừa x20
- Cấp 30: Trảo Hoàng Phi Điện x1, KNB x200, Rương N-Liệu Trung x20
- Cấp 40: Quà chiến hồn tím x5, KNB x250, Rương N-Liệu Trung x40
- Cấp 45: Mảnh lục thao x30, KNB x300, Rương N-Liệu Cao x50
- Cấp 50: Cỏ Tươi lv4 x10, KNB x350, Rương N-Liệu Cao x60
- Cấp 55: Xích Thố x1, KNB x400, Rương N-Liệu Siêu x80
- Cấp 60: Quà chiến hồn cam x3, KNB x450, Rương N-Liệu Siêu x100
- Cấp 65: Cỏ Tươi lv5 x10, KNB x500, Rương N-Liệu cam x120
- Cấp 70: Quà chiến hồn cam x5, KNB x600, Rương N-Liệu Cam x150

4. Quỹ tăng trưởng và phúc lợi toàn server 
. Quỹ Tăng Trưởng 
   - Cấp đạt 20: Thưởng KNB * 200
   - Cấp đạt 30: Thưởng KNB * 400
   - Cấp đạt 40: Thưởng KNB * 600
   - Cấp đạt 45: Thưởng KNB * 700
   - Cấp đạt 50: Thưởng KNB * 1000
   - Cấp đạt 55: Thưởng KNB * 1500
   - Cấp đạt 60: Thưởng KNB * 2000
   - Cấp đạt 65: Thưởng KNB *3000
   - Cấp đạt 70: Thưởng KNB *5000

5. Quà đăng nhập 7 ngày

Ngày 1: Đùi gà x2, lệnh quét x5, KNB x100
Ngày 2: Hồn Trương Phi x70, Vô vong tâm kết x3, KNB x100, Đùi gà x2
Ngày 3: Đích Lô x1, Vô vong tâm kết x3, KNB x100, Đùi gà x2
Ngày 4: Mảnh mượn đao giết người x100, Heo quay x2, KNB x100, Bạc x140000
Ngày 5: Cỏ tươi lv4 x10, vô vong tâm kết x3, KNB x100, bạc x160000
Ngày 6: Hồn Trương Phi x90, đèn dầu x20. KNB x100, Bạc x180000
Ngày 7: Thanh Nang Thư x1, Túi nguyên liệu binh thư bậc 1 x1, KNB x200, Bạc x500000

 

 

6. Tích Nạp Nhận Thần Tướng 6 Sao

Thời gian: 09h00 ngày 12/9/2018 đến 05h00 ngày 15/9/2018

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện  tích nạp đạt mốc nhận thưởng hấp dẫn.
 
Tích nạp 100 KNB Đùi gà*1 Rương N.liệu-Trung*10 Bạc*10 vạn
Tích nạp 500 KNB Đùi gà*5 Rương N.liệu-Trung*50 Bạc*50 vạn
Tích nạp 1000 KNB Hổ phù*10 Rương N.liệu-Trung*80 Bạc*80 vạn
Tích nạp 2000 KNB Khôi Ảnh*1 Rương N.liệu-Cao*30 Bạc*150 vạn
Tích nạp 5000 KNB Heo Quay*10 Rương N.liệu-Cao*80 Bạc*300 vạn
Tích nạp 10000 KNB Đích Lô*1 Rương N.liệu-Cao*120 Bạc*600 vạn
Tích nạp 15000 KNB Hồn_Hoàng Nguyệt Anh*70 Cỏ Tươi Lv2*20 Bạc*750 vạn
Tích nạp 25000 KNB Hồn_Hoàng Nguyệt Anh*90 Cỏ Tươi Lv2*40 Bạc*1000 vạn
Tích nạp 35000 KNB Hồn_Gia Cát Lượng*70 Cỏ Tươi Lv2*50 Bạc*1500 vạn
Tích nạp 45000 KNB Hồn_Hoàng Nguyệt Anh*150 Cỏ Tươi Lv3*50 Bạc*2000 vạn
Tích nạp 60000 KNB Hồn_Gia Cát Lượng*90 Cỏ Tươi Lv3*80 EXP Chiến Hồn-Cao*20
Tích nạp 80000 KNB Hồn_Hoàng Nguyệt Anh*200 Cỏ Tươi Lv4*50 EXP Chiến Hồn-Đặc Biệt*10
Tích nạp 100000 KNB Hồn_Gia Cát Lượng*150 Cỏ Tươi Lv5*75 EXP Chiến Hồn-Đặc Biệt*20
Tích nạp 150000 KNB Hồn_Gia Cát Lượng*200 Cỏ Tươi Lv6*50 EXP Chiến Hồn-Siêu*10
 
7. Tích Tiêu Hàng Ngày
Thời gian: 09h00 ngày 12/9/2018 đến 05h00 ngày 15/9/2018
Nội Dung: Trong thời gian sự kiện mỗi ngày tích tiêu đạt mốc nhận thưởng hấp dẫn.
 
Tích tiêu 300 KNB Lệnh Quét*5 Đùi gà*1 Phù tẩy*3
Tích tiêu 1000 KNB Lệnh Quét*10 Đùi gà*2 Phù tẩy*5
Tích tiêu 3000 KNB Lệnh Quét*20 Đùi gà*2 Phù tẩy*10
Tích tiêu 5000 KNB Chiến Hồn Tím*5 Đùi gà*5 Phù tẩy*15
Tích tiêu 8000 KNB Ngựa Bạch Long*1 Đùi gà*7 Phù tẩy*20
Tích tiêu 10000 KNB Chiến Hồn Cam*2 Lệnh n.cứu Quân Đoàn*50 Phù tẩy*25
Tích tiêu 20000 KNB Tuyệt Ảnh*1 Lệnh n.cứu Quân Đoàn*80 Phù tẩy*30
Tích tiêu 30000 KNB Xích Thố*1 Lệnh n.cứu Quân Đoàn*100 Phù tẩy*35
Tích tiêu 50000 KNB Xích Thố*1 Lệnh n.cứu Quân Đoàn*150 Phù tẩy*40

8. Tướng Giờ Vàng - Tiểu Kiều

Thời gian: 09h00 ngày 12/9/2018 đến 05h00 ngày 15/9/2018

9. Nạp liên tục trong 7 ngày

Thời gian: 09h00 ngày 12/9/2018 đến 05h00 ngày 19/9/2018

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện mỗi ngày tích nạp đạt mốc nhận thưởng hấp dẫn.

Ngày 1 nạp 500 KNB Đùi gà*3 Thức ăn ngựa*20 Bạc*100000
Ngày 2 nạp 500 KNB Tuyệt Ảnh*1 Thức ăn ngựa*30 Bạc*300000
Ngày 3 nạp 500 KNB Đùi gà*4 Thức ăn ngựa*40 Bạc*500000
Ngày 4 nạp 500 KNB Đích Lô*1 Thức ăn ngựa*50 Bạc*1000000
Ngày 5 nạp 500 KNB Heo sữa quay*3 Thức ăn ngựa*60 Bạc*1500000
Ngày 6 nạp 500 KNB Trảo Hoàng Phi Điện*1 Thức ăn ngựa*80 Bạc*2000000
Ngày 7 nạp 500 KNB Heo sữa quay*5 Thức ăn ngựa*100 Bạc*4000000
 

10. Đua TOP Lực Chiến

Thời gian: 09h00 ngày 12/9/2018 đến 05h00 ngày 19/9/2018
Nội Dung: Trong thời gian sự kiện đạt lực chiến 15000 trở lên sẽ được vào bảng xếp hạng. Đạt TOP 1 nhận ngay quách gia 5 sao
 
TOP 1: Hoàng Trảo Phi Điện x3 + Thức ăn nGựa lv6 x50 + Bạc x10000000 + Hồn Quách Gia x310
TOP 2: Hoàng Trảo Phi Điện x2 + Thức ăn nGựa lv6 x30 + Bạc x8000000 + Hồn Quách Gia x160
TOP 3: Hoàng Trảo Phi Điện x1 + Thức ăn nGựa lv6 x25 + Bạc x5000000 + Hồn Quách Gia x70
TOP 4: Xích Thố x1 + Thức ăn nGựa lv6 x20 + Bạc x3000000
TOP 5: Xích Thố x1 + Thức ăn nGựa lv6 x15 + Bạc x2000000
TOP 6: Xích Thố x1 + Thức ăn nGựa lv6 x12 + Bạc x1500000
TOP 7: Đích Lô x1 + Thức ăn nGựa lv6 x10 + Bạc x1200000
TOP 8: Đích Lô x1 + Thức ăn nGựa lv6 x8 + Bạc x1000000
TOP 9: Tuyệt Ảnh x1 + Thức ăn nGựa lv6 x5 + Bạc x500000
TOP 10: Tuyệt Ảnh x1 + Thức ăn nGựa lv6 x3 + Bạc x300000
 
11. Đua TOP Tiêu
Thời gian: 05h00 ngày 15/9/2018 đến 05h00 ngày 17/9/2018
Nội Dung: Trong thời gian sự kiện tích tiêu đạt 3000 KNB được vào bảng xếp hạng tiêu.
 
TOP 1: Quà Chiến Hồn Cam x30, Gói Đan exp siêu x50, bạc x5000000, Mảnh chờ mồi sập bẫy x150
 

Hi vọng bài viết sẽ giúp ích cho các Chúa Công dễ dàng hơn trên con đường chinh phục thiên hạ.

====================================================

VÕ THẦN VÔ SONG - THIÊN BIẾN ĐỘI HÌNH TRẢM VẠN ĐỊCH NHÂN

Nạp thẻ tại: https://napthe.vothanvosong.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/vothanvosong/

Đại Bản Doanh: http://bit.ly/GroupVTVS

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639

 

 

Game SG140